DZIEDZINY ZASTOSOWANIA

Problemy w Uczeniu Sie i Zaklócenia Jezykowe
Istnieje szeroka gama trudności w nauce zgrupowanych pod nazwą specyficznych trudności szkolnych . Doświadcza ich znaczna ilość dzieci (od 4 do 6%). Nie można ich wyjaśnić brakiem inteligencji, ani niesprzyjającymi warunkami ekonomicznymi, czy też problemami natury psychologiczno-emocjonalnej. Trudności te mają podłoże neurobiologiczne i zakłada się, że są rezultatem nieprawidłowego rozwoju określonych okolic mózgu w okresie prenatalnym.
Do zaburzeń tych zaliczamy: dysleksję w zakresie umiejętności czytania, dysgrafię w pisowni , oraz dyspraksję w planowaniu i koordynacji wyuczonych ruchów, a także dysfazję w języku mówionym i dyskalkulię w opanowaniu matematyki.

Metoda Tomatisa® oddziałuje na plastyczność połączeń nerwowych, odpowiedzialnych za dekodowanie i analizę dźwięków, jak również za motorkę, równowagę i koordynację. Może ona pomóc w rozwijaniu strategii kompensacyjnych w przypadku problemów w nauce i w języku. Metoda Tomatisa® nie jest w stanie całkowicie wyeliminować tych problemów, ale pozwala zapanować nad nimi i skutecznie sobie z nimi radzić.

web design & development : h2a.lu