Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Логопедический центр « Интеллект»

Логопедический центр « Интеллект»

Περιγραφή του κέντρου

Логопедический центр « Интеллект»

Профильный центр по развитию речи  — мы специализируемся на логопедии, дефектологии, психологии и нейропсихологии.

Наша деятельность направлена на устранение всех видов речевых нарушений у детей от 1,5 лет и взрослых.В своей работе мы опираемся на классическую дефектологию, а также применяем адаптированные зарубежные методики.

Основным преимуществом работы Центра является комплекснй подход и применение современных методик для ускорения процесса устранения речевых дефектов.

Высокое качество предоставляемых услуг достигается за счет работы квалифицированных специалистов нашего центра, имеющих профильное образование и стаж работы не менее 10 лет.

Каждый ребенок индивидуален и каждому требуется отдельный подход и свой темп работы.

Главное — вовремя обратить внимание на нарушение и принять меры.

Проблемы с речью отрицательно сказываются на общем развитии ребенка, а также влекут вторичные нарушения высших психических функций – мышления, памяти, внимания.

Логопедический центр « Интеллект» — ребенок научиться говорить правильно и обретет уверенность в себе, а родители избавляться от тревог и волнений за будущее своего ребенка.

Нарушения, с которыми мы работаем:

Логопед-дефектолог

 • дислалия
 • дизартрия
 • заикание
 • ринолалия
 • коррекция звукопроизношения;
 • развитие фонематического слуха;
 • общее развитие речи;
 • логопедический массаж;
 • растормаживание речи (у не говорящих детей от 3 лет).
 • нарушениями чтения ,письма и счета (дислексия, дизграфия).

Психолог

 • самооценка
 •  агрессия, импульсивность;
 •  гиперактивность, заторможенность;
 •  повышенная тревожность, страхи, панические атаки;
 • острое стрессовое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство;
 • адаптация, мотивация;
 •  зависимости (телевизор, компьютер, игры)
 •  Я-концепция у подростков
 • профилактика зависимостей и активизация осознания здорового образа жизни у подростков;
 •  детско-родительские отношения.

Коррекционный педагог

 • аутизм;
 • ДЦП
 • синдром Дауна
 • синдром Ретта
 • умственная осталость
 • педагогическая запущенность
 • задержками психического и речевого развития (ЗПР, ЗПРР)
 • гиперактивностью и синдромом дефицита внимания
 • нарушениями чтения, письма и счета (дислексия, дизграфия, дискалькулия)

Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες

 • Ирина
  СОЛДАТЕНКО
 • Κα.. Ирина СОЛДАТЕНКО

  Πάροχος (επίπεδο 1)

  Επάγγελμα
  Logopede
  Πεδίο Εφαρμογής
  Προσοχή, Μάθηση, Ομιλία και Γλώσσα, Διαχείριση Συναισθημάτων, Κινητικές Δεξιότητες και Συντονισμός , Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού, Ακαδημαϊκές δεξιότητεs
  Προφίλ
  Παιδιά, Έφηβοι, Ενήλικες
  Γλώσσες
  Ρώσικα

Επικοινωνία

Логопедический центр « Интеллект»

Πάροχος (επίπεδο 1)

Ул. Урловская 23 В
2081 г. Киев
Ουκρανία

Τηλέφωνο : +38044 353 80 14; +38067 758 70 14 ;

Ιστοσελίδα : http://logocenter-intellect.com.ua